Privacy

PRIVACYVERKLARING

UiT in Leuven hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. UiT in Leuven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•             je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•             verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•             vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

•             passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

•             geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•             op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als UiT in Leuven, een product van stad Leuven, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

•             gdpr@leuven.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:

1. NIEUWSBRIEF

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief waarvoor je jezelf inschreef via onze website (toestemming betrokkene – opt in via website). Indien je dit niet deed, hebben wij van jou geen gegevens in onze database.

We bewaren en verwerken voor het verzenden van de nieuwsbrief deze gegevens: naam, voornaam, e-mailadres.

Je kan je altijd uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief.

Inzage krijgen in jouw gegevens die verzameld zijn voor de nieuwsbrief, kan op simpel verzoek door een mail te sturen naar uitinleuven@leuven.be.

2. UiTPAS & UiT-ID

UiT in Leuven verwerkt alleen jouw gegevens met oog op de verzending van een nieuwsbrief. 

Alle gebruik van persoonsgegevens in functie van UiTPAS kan je raadplegen in de privacyverklaring van UiTPAS zelf.

Alle gebruik van persoonsgegevens in functie van UiT-ID kan je raadplegen in de privacyverklaring van UiT-ID zelf.

3. VERENIGING

In de verenigingsdatabank presenteren we informatie over Leuvense verenigingen die zichzelf registreerden voor de databank. We verzamelen hiertoe alleen persoonsgegevens van de zogenoemde 'content managers'.
We verzamelen naam, voornaam, e-mailadres via een registratiesysteem dat de content manager zelf beheert.
Deze gegevens worden alleen gebruikt om vragen te stellen in verband met de invoer in de verenigingsdatabank. Eén keer per jaar wordt een e-mail gestuurd met het verzoek om de gegevens van de vereniging up-to-date te houden.
Om te weten welke informatie er over jou als content manager bewaard is, log je in in de verenigingsdatabank met het door jou gekozen paswoord.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

•             het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);

•             het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk);

•             het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te delen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

UiT in Leuven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

•             alle personen die namens UiT in Leuven van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

•             we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•             we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

•             we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

•             onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Verwijderen kan je zelf doen, door in te loggen in het nieuwsbrievensysteem. Het volstaat om de link die onderaan elke nieuwsbrief wordt meegegeven te gebruiken. Voor alle andere vragen volstaat een mailtje naar gdpr@leuven.be.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

UiT in Leuven kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15 juni 2018. 

----

COOKIES

Op onze website(s) gebruiken we cookies. De cookies zijn bedoeld om -geanonimiseerd- statistische gegevens te verzamelen en voor functionele doeleinden. We verzamelen nooit persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.